U bevindt zich op: Home > Veelgebruikte afkortingen

Veelgebruikte afkortingen

Er worden door de overheid veel afkortingen gebruikt. Hieronder vindt u een lijst van veel voorkomende afkortingen en hun betekenis:

Afdelingen / team’s / loket gemeente Schoonhoven:

# Afdelingen

SB
Stadsbeheer

VROM
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

# Team’s

BJZ
Bestuurlijk Juridische Zaken

IZ
Interne Zaken

# Loket

KCC
Klant Contact Centrum

Wmo-loket
Wet maatschappelijke ondersteuning-loket

Gemeenschappelijke regelingen:

GR K5
Gemeenschappelijke regeling K5 (= Krimpenerwaard) gemeenten

ISMH
Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden-Holland

SVHW
Samenwerkingsverband VastgoedHeffing en Waardebepaling

Overige diensten:

AMK
Advies en Meldpunt Kindermishandeling

CAK
Centraal Administratie Kantoor

CJG
Centrum voor Jeugd en Gezin

GGD Hollands-Midden
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands-Midden

GGZ Midden-Holland
Geestelijke GezondheidsZorg Midden-Holland

GHOR
Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHZ
Groene Hart Ziekenhuis

HAP
HuisArtsen Post

IND
Immigratie- en Naturalisatie Dienst

KvK
Kamer van Koophandel

Stichting JJMH
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

Afval:

ABS
Afval Breng Station

DIFTAR
Gedifferentieerde tarieven (voor afvalinzameling)

GFT-afval
Groente- Fruit en Tuin afval

KCA
Klein Chemisch Afval

Onderwijs / kinderopvang:

CSG
Christelijke Scholengemeenschap

OBS
Openbare BasisSchool

PCB
Protestants Christelijke Basisschool

PCPO Krimpenerwaard
Protestants Christelijk Primair Onderwijs Krimpenerwaard

Stichting KOS
Stichting Kinderopvang Schoonhoven

VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie

Wet- en regelgeving:

APV
Algemene Plaatselijke Verordening

AWB
Algemene Wet Bestuursrecht

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen

GBA
Gemeentelijke Basis Administratie

WABO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WRO
Wet Ruimtelijke Ordening

DigiD
Digitale Identiteit

Aanduiding personen:

BABS
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

BOA
Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

GOA
Gemeentelijke OpsporingsAmbtenaar

Overig:

AED
Automatische Externe Defibrilator

ANBO
Algemene Nederlandse Bond van Ouderen

BAS-traject
Bergambacht Ammerstol Schoonhoven  traject (= dijkversterking)

BON-gemeenten
Bergambacht Ouderkerk Nederlek gemeenten (= samenwerkingsverband)

CMS
Citymanagement Schoonhoven

COSBO
Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen

CVV
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

FOK
Federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard

KO
Koninklijke Onderscheiding

OKS
Ondernemers Kring Schoonhoven

PCOB
Protestants Christelijke Ouderen Bond

SPOMUZA
Sport Muziek en Zang

SWOS
Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven

Vereniging AWS
Vereniging Alternatieve Woningbouw Senioren

VVV
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

WWS
Winkeliersvereniging Winkelcentrum Schoonhoven

Snel naar