U bevindt zich op: Home > Bestuur en beleid > Beleidsnota's > Ruimtelijk beleid

Ruimtelijk beleid

 • Archeologiebeleid

 • Basisrioleringsplan Schoonhoven 2011

  Het Basisrioleringplan is in 2011 door het adviesbureau Grontmij vastgesteld.
  Het oude Basisrioleringsplan van de gemeente Schoonhoven dateert van 2002. De wijzingen in de regelgeving en het beleid van de rijksoverheid, provincie, waterkwaliteitsbeheerders met betrekking tot de lozing van het afvalwater, de wijzingen van afvoerend oppervlak (bebouwing) en optredende problemen zoals wateroverlast, maken het noodzakelijk om het basisrioleringsplan (BRP) periodiek te laten herzien.

 • Beleidsregel hogere waarden geluid

  Bij ruimtelijke procedures en reconstructies van wegen gelden voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai voor de geluidsbelasting op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen. Als uit akoestisch onderzoek in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling of reconstructie blijkt dat redelijkerwijs niet aan de voorkeursgrenswaarden kan worden voldaan, kan het College besluiten een hogere geluidsbelasting toe te staan. Daarvoor moet dan een hogere waarden procedure worden gevolgd. In de Beleidsregel hogere waarden regio Midden-Holland is vastgelegd welke criteria worden gehanteerd voor het verlenen van hogere waarden.

 • Erfgoednota

 • Groenbeleidsplan

  Met het groenbeleidsplan wil de gemeente het beleid over bestemming, inrichting en beheer van openbaar groen vastleggen. Hierdoor moet een logisch samenhangende, duurzame en beheerbare groenstructuur ontstaan. Om het hoofddoel te bereiken wordt het huidige groenareaal en de groenstructuur in Schoonhoven beoordeeld op kwaliteit en kwantiteit. De aanwezige kwaliteiten in de groenstructuur worden veiliggesteld en verder ontwikkeld tot een samenhangend en duurzaam geheel.

 • Handhavingsbeleid, uitvoeringsprogramma en jaarverslag toezicht en handhaving

  De organisatie van toezicht en handhaving staat bij de gemeenten in Nederland hoog op de agenda. Een aantal calamiteiten heeft de politieke belangstelling in de afgelopen jaren enorm vergroot. De gemeente is wettelijk verplicht om een handhavingsbeleid, een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag voor toezicht en handhaving op te stellen. Dit betreft zowel de bouwregelgeving als de ruimtelijke regelgeving, zoals bijvoorbeeld de gebruiksvoorschriften in bestemmingsplannen.

 • Huisvestingsverordening

 • Parkeerregeling Grote Voertuigen

 • Stedelijk waterplan K5

  Het stedelijk waterplan K5 is het kader om afspraken tussen partijen te maken over aard, fasering en kosten van de maatregelen. Dit sluit goed aan bij de afspraken voor zowel het NBW als de KRW. Concrete afspraken dragen bij aan het bereiken van doelstellingen, waarbij het uitgangspunt is dat het gaat om de maatschappelijk meest doelmatige maatregelen. Wat betreft de kostenverdeling, wordt ervan uitgegaan dat de kosten de taakhouder in principe volgen. In de uitwerking kan het voorkomen dat de werkelijke kostenverdeling op een andere grond (bijv. maatschappelijk voordeligste verdeling) zal plaatsvinden. Nadere
  afwegingen en afspraken omtrent de kostenverdeling zullen in het waterplan worden vastgelegd.
  Hoewel het stedelijk waterplan geen wettelijke status heeft, moet het plan gezien worden als een paraplu waaronder de verschillende waterthema’s bij elkaar komen. Door ondertekening van het plan, door het algemeen bestuur van de waterschappen en de gemeenteraden, heeft het plan de status van een bestuurlijk akkoord met de morele verplichting dit na te komen.

 • Structuurplan Schoonhoven 'Vitale stad in het Groene Hart'

  Het structuurplan is een programmaplan waarin globale ontwikkelingslijnen zijn vervat. Met andere woorden, de ruimtelijke consequenties zijn vertaald uit het
  beleid dat het gemeentebestuur voor de langere termijn wil gaan voeren met betrekking tot de ontwikkeling van de gemeente.
  Het structuurplan is niet juridisch bindend voor gemeente en burger. Het structuurplan is een ontwikkelingsplan. Het enige rechtsgevolg van een structuurplan
  is de langere mogelijkheid van een voorbereidingsbesluit voor een bebouwde kom. Het structuurplan kan ook als basis dienen voor een gebiedsaanwijzing
  waarin, op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de gemeente voorkeursrecht voor onroerend goed kan vestigen en, zoals eerder gemeld, als
  ruimtelijke onderbouwing" bij het toepassen van artikel 19 WRO (zelfstandige projectprocedure).

 • Toezicht en handhaving omgevingsdienst

 • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Schoonhoven 2010 - 2014

  In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan staat hoe we onze watertaken de komende planperiode vorm willen geven. Deze watertaken hebben betrekking op stedelijk afvalwater, hemelwater en is verbreed met de gemeentelijke grondwatertaken.

 • Welstandsnota

 • Woonvisie 2009 - 2013

  Met de woonvisie wil de gemeente Schoonhoven samen met haar partners de opgaven en kansen voor het wonen in Schoonhoven oppakken. Hierbij heeft de gemeente een sterke regierol. Verder biedt de woonvisie mogelijkheden voor een herverdeling van woningbouwcontingent (maximale hoeveelheid woningen dat een gemeente mag bouwen) in de regio als gevolg van planuitval bij buurgemeenten. Deze woonvisie biedt daartoe het kader voor de komende jaren.
  Op basis van discussies, analyses en met name een uitgebreid woonwensenonderzoek zijn de opgaven voor de komende jaren in beeld gebracht. De vertaalslag van analyse tot visie is gemaakt in goed overleg met partners en belanghebbenden.

 • Woonvisie K5